► CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ BA NĂM 2024                  ► THƯ MỤC BÀI TRÍCH BÁO, TẠP CHÍ TUẦN 02 THÁNG 4 NĂM 2024                  ► TỪ NGÀY 01/01/2024, THƯ VIỆN TỈNH MỞ CỬA PHỤC VỤ TỪ THỨ HAI ĐẾN CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN                 
Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)

         Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Quá trình lãnh đạo cách mạng 93 năm qua (03/02/1930 - 03/02/2023) là quá trình liên tục được tôi luyện thử thách và trưởng thành để ngày càng xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. 93 năm qua, Đảng ta đã khẳng định bản lĩnh, tầm vóc trí tuệ lớn lao của mình; tích lũy, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, không ngừng đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi cam go, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

         Tự hào về chặng đường 93 năm Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Thư viện tỉnh Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách hay viết về Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Cuốn sách “Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do người sáng lập” của PGS.TS Đàm Đức Vượng, người đã có 40 năm nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và từng giữ nhiều cương vị quan trọng trong các cơ quan Trung ương, do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành năm 2016.

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; những tên chữ, bút danh, bí danh của Người gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 12 Đại hội đại biểu toàn quốc.

Theo tác giả, Chủ tịch Hồ Chí Minh có tất cả khoảng 160 tên chữ, bí danh, bút danh, trong đó tên chữ Nguyễn Tất Thành (1901), Nguyễn Ái Quốc (1919), Hồ Chí Minh (1942)... Trong quá trình hoạt động cách mạng, để tránh sự rình mò của đối phương, Người phải liên tục đổi tên với những bí danh, bút danh khác nhau. Mỗi khi đến một địa phương mới, có bài viết mới, Người lại có tên mới, bút danh mới, làm cho mật thám địch không phát hiện được, nhờ đó, Người đã nhiều phen "thoát hiểm"....

 

         Cuốn sách “Đảng Cộng sản Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020, gồm các bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và địa phương, các nhà khoa học tại Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Nội dung cuốn sách được chia thành 4 phần:

           Phần thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam những chặng đường lịch sử vẻ vang.

         Phần thứ hai: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngang tầm nhiệm vụ.

         Phần thứ ba: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại.

         Phần thứ tư: Tầm nhìn và định hướng của Đảng trong đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

         Các bài viết tập trung ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay; làm sáng tỏ tầm nhìn, định hướng chiến lược của Đảng trong bối cảnh mới và hội nhập quốc tế.

 

         Cuốn sách “Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)” do PGS.TS Ngô Đăng Tri, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành năm 2016. Toàn bộ nội dung cuốn sách, tác giả chia tiến trình lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam thành 7 thời kỳ: Thời kỳ ra đời (1920 - 1930); thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954 - 1975); thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986); thời kỳ đầu đổi mới (1986 - 1996); thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (1996 - 2016).

         Cuốn sách cũng dành một phần quan trọng để tổng kết tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và đúc kết những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng qua những các thời kỳ lịch sử.

         Phần phụ lục của cuốn sách tập trung giới thiệu chân dung, tiểu sử Chủ tịch Đảng, các Tổng Bí thư của Đảng và danh sách các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày Đảng ra đời đến Đại hội lần thứ XII (2016).

 

         Cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay" do đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ biên, với sự tham gia nghiên cứu, biên soạn của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học uy tín, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2019. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chương 2: Xây dựng Đảng về đạo đức và yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Chương 3: Nhiệm vụ và giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay.

Với cách trình bày khoa học dựa trên một khối tư liệu được cập nhật, phong phú, cuốn sách đã hệ thống hóa di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng; tổng quan thực trạng đạo đức trong Đảng và công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong thời gian qua; luận giải yêu cầu của sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay; từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp vận dụng tư tưởng của Người nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân cả nước.

 

         Gồm 10 bài viết được tuyển chọn từ các bài phát biểu và trả lời phỏng vấn báo chí của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay, cuốn sách “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước” được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2017 là tài liệu quan trọng góp phần triển khai có hiệu quả việc học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

         Với các nội dung trong từng bài viết vừa mang tính chỉ đạo sát sao, gần gũi với thực tiễn, phong phú về lý luận, là tài liệu quan trọng, giúp các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức Đảng có điều kiện thuận lợi trong việc tìm hiểu, nắm vững, quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cuốn sách là tài liệu quý, thiết thực góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trân trọng giới thiệu và mời quý bạn đọc tìm đọc!

Nguyễn Thị Tuyết Mai

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) (23/03/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) (07/03/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) (03/02/2024)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)  (29/12/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) (21/12/2023)
- Giới thiệu sách kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07-11-1917 / 07-11-2022) (07/11/2022)
- Giới thiệu sách chuyên đề Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/20222) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) (18/08/2022)
- Giới thiệu sách kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)(27/07/2022)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6(27/06/2022)
- Giới thiệu sách chuyên đề hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng chống ma túy" ngày 26/62022(24/06/2022)
THÔNG BÁO
Thông báo lịch phục vụ bạn đọc năm 2024
Thông báo lịch phục vụ bạn đọc năm 2024
Cấp thẻ miễn lệ phí trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Thông báo lịch làm việc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 60
Hôm nay 1,161
Tháng này: 227,498
Tất cả: 2,874,211

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Hòm thư điện tử: thuvientinh@hungyen.gov.vn.  Điện thoại: 0221 3 869 388