► Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7.1941 - 7.2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1.1.1997 - 1.1.2022)                  ► Thư mục bài trích báo - tạp chí Tuần 2 tháng 11 năm 2021                  ► Từ ngày 1/7/2020, Luật Thư viện chính thức có hiệu lực                  ► Luật Thư viện                 
Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là trang sử vẻ vang, là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ.

          Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

          Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), Thư viện tỉnh Hưng Yên trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách sau:

 
            Cuốn sách "Những cội nguồn của Cách mạng tháng Tám" được Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2015. Cuốn sách tập hợp những bài viết có tính chất nghiên cứu và suy nghĩ về Cách mạng tháng Tám của các nhà lãnh đạo, các nhà sử học trong nước và nước ngoài như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu, Hoàng Tùng, Lady Borton (Mỹ), Alain Ruscio (Pháp), Lâm Hoa (Trung Quốc)… Nội dung của cuốn sách phong phú, cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện, có hệ thống về quá trình hình thành, diễn biến và phát triển của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội, thông qua những hồi ký, chuyện kể thật hào hùng và cảm động, giúp bạn đọc có thể hình dung lại một cách sinh động những cảm xúc của các chiến sĩ Cách mạng tháng Tám năm xưa.

 
 
             Cuốn sách "Cách mạng tháng Tám - Sự kiện, hình ảnh và ký ức" do Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn, được Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành năm 2015. Cuốn sách dày 180 trang, tập hợp những tư liệu quý, những hình ảnh sống động và chân thực để minh họa cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Cuốn sách góp phần khắc họa những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, hào hùng nhất của quá trình dựng nước và giữa nước của dân tộc Việt Nam. Từ đó mỗi người dân Việt Nam lại càng nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.

 
            Cuốn sách "Cách mạng tháng Tám năm 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành năm 2015, dày 806 trang. Cuốn sách xuất bản nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cuốn sách gồm trên 60 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viện, chia làm 2 phần chính:

            Phần 1: Vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

            Phần 2: Giá trị của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Trên cơ sở phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2-9, các bài viết đã khẳng định tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng tháng Tám sẽ tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước.

 
            Cách mạng tháng Tám là tiếng pháo nổ vang dội, ngọn cờ đầu cho phong trào giải phóng dân tộc và thuộc địa. Để có được sự thành công của Cách mạng tháng Tám, ngoài những yếu tố khách quan và chủ quan, phải đề cập đến vai trò lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh. Có thể nói, trong Cách mạng tháng Tám, Hồ Chí Minh đã tỏa sáng với tài năng, mưu lược với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tư tưởng, chính trị, lực lượng.
           Cuốn sách "Con đường thiên lý: Từ bến Nhà Rồng đến Quảng trường Ba Đình lịch sử" do Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ấn hành năm 2015 đã tái hiện lại quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước cho đến ngày giành lại độc lập tự do (1911 - 1945) dưới hình thức biên niên sự kiện. Ngoài ra, tác giả còn sưu tầm biên soạn những mẩu chuyện, những bài viết, nghiên cứu về Người trong giai đoạn này. Đó là những hồi ức, kỷ niệm cảm động của Người cũng như của một số đồng chí lão thành cách mạng từng được sống, chiến đấu và từng được tiếp xúc với Người. Qua đó làm sáng tỏ hơn tư tưởng, đường lối cách mạng, những cống hiến to lớn của Người đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.

 
          "Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa" do Nhà xuất bản Sự thật ấn hành năm 1975. Bản Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện quan trọng do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo và đọc trước cuộc mít tinh của hơn 50 vạn đồng bào tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 02/9/1945 cho thấy trí tuệ sắc sảo và lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là kết quả của một quá trình tư duy khoa học độc đáo và thiên tài của Người. Điều đó càng khẳng định rõ ràng và nhất quán một chân lý hết sức giản dị nhưng có tầm khái quát cao: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như trí tuệ sắc sảo của Người mãi mãi soi sáng đường chúng ta đi. 30 năm sau ngày Tuyên ngôn độc lập (1945 - 1975), Đảng và nhân dân đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: Giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc - dân chủ. Đất nước ta đã hoàn toàn được độc lập, nhân dân ta đã hoàn toàn được tự do, tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn hãy đọc những cuốn sách trên để hiểu hơn giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có, nâng cao ý thức, cống hiến sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay. Ngoài những cuốn sách trên, Thư viện tỉnh Hưng Yên còn nhiều những cuốn sách viết về Cách mạng tháng Tám 1945 nói riêng và lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam nói chung. Kính mời quý vị tìm đọc./.

Vũ Thị Hậu

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Giới thiệu sách chuyên đề kỉ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/08/1911 - 25/08/2021) (25/08/2021)
- Giới thiệu sách kỉ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2021) (03/06/2021)
- Giới thiệu sách chuyên đề nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2021) (18/05/2021)
- Tuyên truyền, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021) (28/04/2021)
- Giới thiệu sách chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)  (24/03/2021)
- Giới thiệu sách kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020)(27/07/2020)
- Giới thiệu sách chuyên đề tuyên truyền về Ngày gia đình Việt Nam 28/6(29/06/2020)
- Giới thiệu sách chuyên đề hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng chống ma túy" năm 2020(16/06/2020)
- Giới thiệu sách chào mừng 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020) và hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2020(20/03/2020)
- Giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020)(03/03/2020)
THÔNG BÁO
Kế hoạch thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Thông báo về việc tổ chức phục vụ bạn đọc trong trạng thái bình thường mới
Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi: "Hưng Yên truyền thống và phát triển"
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến 2021
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 122
Hôm nay 1,586
Tháng này: 89,146
Tất cả: 1,433,895

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Hòm thư điện tử: thuvientinh@hungyen.gov.vn.  Điện thoại: 0221 3 869 388