► MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024!                  ► THƯ MỤC BÀI TRÍCH BÁO, TẠP CHÍ TUẦN 3 THÁNG 02 NĂM 2024                  ► TỪ NGÀY 01/01/2024, THƯ VIỆN TỈNH MỞ CỬA PHỤC VỤ TỪ THỨ HAI ĐẾN CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN                 
Đại hội Chi bộ Thư viện tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 160-KH/ĐU ngày 15/6/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2022 - 2025. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, sáng 17/11/2022, Chi bộ Thư viện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Văn Hiệu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Văn Kiểm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; dự đại hội có các đồng chí đại diện BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn thanh niên và 16/16 đồng chí đảng viên của Chi bộ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đào Văn Quyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đơn vị đạt được những kết quả chủ yếu:

Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện; quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy định về văn hóa công sở, công tác cải cách hành chính; tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; xây dựng Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh theo quy định của Luật Thư viện, Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bố trí, sắp xếp lãnh đạo các phòng và quy định sản phẩm đầu ra cho viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

Hàng năm tổ chức trưng bày, tuyên truyền, giới thiệu sách báo, tư liệu chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề; biên soạn thư mục nhân vật, thư mục chuyên đề và thư mục bài trích có nội dung về Hưng Yên; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức Ngày hội sách và Văn hoá đọc Việt Nam; phối hợp với Trung tâm Văn hoá tỉnh tổ chức Liên hoan Ca múa nhạc Hoa phượng đỏ và Thiếu nhi kể chuyện vào dịp hè. Năm 2020, 2022, tổ chức thành công vòng Sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tại tỉnh và tham gia vòng Chung khảo Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Tổ chức biên soạn, biên dịch, phát hành sách: “Hưng Yên - Biên niên những sự kiện lịch sử”; “Tục lệ Hưng Yên tập II, III” và sách “Tổng tập văn hóa dân gian Hưng Yên”; thường xuyên sưu tầm, bổ sung tài nguyên thông tin thư viện đảm bảo đúng, đầy đủ cơ cấu, thành phần nhằm phục vụ, thỏa mãn nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí của bạn đọc; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện; tiếp tục duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử, đăng tải hàng trăm tin, bài về hoạt động của đơn vị, của ngành và lĩnh vực thư viện; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện và cơ sở; luân chuyển sách về 10/10 huyện, thị xã và thành phố với hơn 90 thư viện, tủ sách cơ sở, điểm Bưu điện - Văn hoá xã và thư viện trường học, góp phần xây dựng, củng cố thư viện, tủ sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Thư viện. Dự án xây dựng Nhà Thư viện 04 tầng trong khuôn viên Thư viện đã được phê duyệt, hoàn thành các thủ tục đầu tư và tiến hành khởi công vào đầu năm 2023.

Báo cáo cũng khẳng định trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, tập thể Chi bộ luôn có sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, năng động, sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình hành động, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế tại đơn vị. Báo cáo cũng nghiêm túc chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đại hội cũng đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025: Hằng năm phấn đấu lãnh đạo đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch, nhiệm vụ được giao; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên được quán triệt, nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; kết nạp đảng cho 01 quần chúng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, mỗi năm tổ chức từ 1 - 2 cuộc tự kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt vững mạnh.

Tại Đại hội đã có 02 ý kiến phát biểu tham luận làm rõ thêm nội dung các báo cáo và bổ sung ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hiệu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng thư viện có môi trường, không gian đọc thân thiện; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác thư viện; tiếp tục đề xuất việc nghiên cứu bổ sung, biên soạn và xuất bản sách “Địa chí Hưng Yên” và biên soạn, biên dịch, xuất bản một số cuốn sách về Hưng Yên. Đối với công tác xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí; các đồng chí: Đào Văn Quyến được bầu làm Bí thư Chi bộ; Nguyễn Ngọc Long làm Phó Bí thư Chi bộ.

Một số hình ảnh về đại hội:

 
Toàn cảnh đại hội


Đồng chí Đào Văn Quyến - thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo chính trị


Đồng chí Phạm Văn Hiệu - Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo đại hội
Các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại đại hội 


Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt đại hội

Tin và ảnh: Văn Quyến - Trung Kiên

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Trưng bày sách báo, tài liệu mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 (06/02/2024)
- Hội nghị Tập huấn, chuyển giao phần mềm VietBiblio tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (28/11/2023)
- Tổ chức chương trình “Em vui đọc sách” (01/11/2023)
- Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 (03/10/2023)
- Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện (26/09/2023)
- Giới thiệu sách chuyên đề nhân kỉ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam(18/10/2022)
- Hội thảo khoa học về tiêu chí và phân loại danh nhân Hưng Yên(12/10/2022)
- Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022(03/10/2022)
- Trưng bày, giới thiệu sách chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027(28/09/2022)
- Liên hoan Giai điệu tuổi hồng và Thiếu nhi kể chuyện tỉnh Hưng Yên hè năm 2022(17/08/2022)
THÔNG BÁO
Thông báo lịch phục vụ bạn đọc năm 2024
Thông báo lịch phục vụ bạn đọc năm 2024
Cấp thẻ miễn lệ phí trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Thông báo lịch làm việc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
NỘI QUY THƯ VIỆN
Nội quy thư viện
Quy định mượn - đọc sách
Hành vi vi phạm và mức phạt
DANH MỤC
Cấp thẻ thư viện
Lịch phục vụ bạn đọc
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 84
Hôm nay 1,095
Tháng này: 217,632
Tất cả: 2,769,352

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên
Cơ quan quản lý trực tiếp: Thư viện tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: số 4, đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Giấy phép số: 24/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 26  tháng 3  năm 2018
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh
Hòm thư điện tử: thuvientinh@hungyen.gov.vn.  Điện thoại: 0221 3 869 388