TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ HÓA
Nhan đề
Tác giả Từ khóa
Nhà xuất bản Năm XB
Nguồn trích Tóm tắt
Từ ngày Đến ngày
Loại hình Ngôn ngữ
 
Có 516 bản ghi
Tiêu đềTác giảNhà xuất bảnNăm XBNguồn tríchMô tả vật lý
Thần tích-Thần sắc làng Phú Khê, tổng Phú Khê, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học và Xã hội 1938 4 tr.; 30cm
Thần tích-Thần sắc làng Đào Xá, tổng Tạ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học và Xã hội 1938 12 tr.; 30cm
Thần tích-Thần sắc làng Ngô Xá, tổng Tạ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học và Xã hội 1938 13 tr.; 30cm
Thần tích-Thần sắc làng Vĩnh Hậu, tổng Tạ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học và Xã hội 1938 10 tr.; 30cm
Thần tích-Thần sắc làng Ban Lễ, tổng Ân Thi, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học và Xã hội 1938 9 tr.; 30cm
Thần tích-Thần sắc làng Cao Xá, tổng Ân Thi, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học và Xã hội 1938 8 tr.; 30cm
Thần tích-Thần sắc làng Cộng Vũ, tổng Ân Thi, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học và Xã hội 1938 12 tr.; 30cm
Thần tích-Thần sắc làng Nhân La Dương, tổng Ân Thi, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học và Xã hội 1938 13 tr.; 30cm
Thần tích-Thần sắc làng Nhân La Lương, tổng Ân Thi, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học và Xã hội 1938 44 tr.; 30cm
Thần tích-Thần sắc làng Thọ Nham, tổng Phú Khê, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sao chép tại Viện Thông tin Khoa học và Xã hội 1938 8 tr.; 30cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...